Eurasian Bullfinch mysteries – Goudvink mysteries

English translation below

Deze week werden we gecontacteerd door Dhr. Rudi Liebens. Deze liefhebber van goudvinken [Pyrrhula pyrrhula] had recent een vrij ongewone kweekuitkomst bij een koppeltje van zijn vogels.

Hij combineerde twee totaal onverwante wildkleurige vogels met elkaar. Één vogel afkomstig van een Engelse liefhebber en een vogel uit zijn eigen bloedlijn.

Dat de vogels niet fokzuiver wildvorm waren dat wist hij, maar tot zijn verbazing had hij twee topaas pastel mannen in het nest. De aanwezigheid van topaas jongen is eenvoudig te verklaren: dit is een autosomaal recessieve mutatie en beide ouders zijn heterozygoot (split) voor deze factor.
Maar het feit dat er twee jonge pastel mannen in het nest lagen is ongewoon.
Pastel bij goudvinken is immers een geslachtsgebonden recessieve mutatie. Hierbij kan enkel de man heterozygoot of split zijn voor pastel en zijn bijgevolg de pastel jongen poppen. Het ongeloof bij veel collegakwekers is dan ook groot.

Toch is dat mogelijk en zijn er nog gelijkaardige gevallen gekend in avicultuur.

Er zijn een paar mogelijke oplossingen:

De overerving van pastel is autosomaal recessief of de liefhebber heeft zich vergist in de identificatie van de kleur?
Dit kunnen we gezien de jarenlang ervaring met het fokken van pastels door de liefhebber al uitsluiten. Hij kent het fenotype heel goed. Ook de vererving ligt jaren vast.

Men zou kunnen stellen dat er misschien een geval van heterogeniteit ontstaan is (verschillende genen kunnen afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor hetzelfde fenotype), maar deze kans acht ik heel klein gezien de onverwantschap van de vogels.

Een meer waarschijnlijk antwoord is dat het fenotype (uiterlijke) van de wildkleurige pop niet overeenkomt met haar genotype (genetische aanleg). Pastel vererft geslachtsgebonden recessief, de pop heeft bijgevolg maar één actief Z chromosoom, ze is met andere woorden hemizygoot.
We weten uit de epigenetica dat het mogelijk is dat genen aan en uit kunnen geschakeld worden, zonder dat het DNA wijzigt. Meestal liggen methyllabels of het blokkeren van het gen door inkapseling van het gen door histonen aan de oorzaak hiervan.

Dus eenvoudig gesteld: de pop ziet er wel wildvorm uit, maar genetische gezien is ze pastel. De expressie van het pastelgen bij de pop is geblokkeerd. Maar ze kan het wel doorgeven aan haar nakomelingen. Dat kan dan de aanwezigheid van jonge pastel mannen in het nest verklaren.

De ideale manier om dit te testen is de pop met een pastel man te verparen en ik vermoed dat dan alle jongen ook pastel zullen zijn.

Een voorbeeld van een vogel waarbij het gen niet werd uitgeschakeld maar aangeschakeld kunt u hier vinden.

Met andere woorden: 1 + 1 is niet altijd 2 in genetica


Eurasian Bullfinch Mysteries

This week we were contacted by Mr. Rudy Liebens. This breeder of Eurasian bullfinches [Pyrrhula pyrrhula] recently had a rather unusual breeding result in a pair of his birds.

He combined two completely unrelated wild-colored birds with each other. One bird from an English fancier and a bird from his own bloodline. He knew that the birds were not pure-bred wild type, but to his surprise he had two topaz pastel males in the nest.
The presence of topaz youngsters is easy to explain: this is an autosomal recessive mutation and both parents are heterozygous (split) for this factor. But the fact that there were two young pastel males in the nest is unusual.
Pastel in bullfinches is a sex-linked recessive mutation. Only the man can be heterozygous or split for pastel and the pastel youngsters are therefore always hens. So we don’t expect to breed young males from this combination.

However, similar cases have been reported in aviculture.

There are a few possible answers:
The inheritance of pastel is autosomal recessive or the fancier has made a mistake in identifying the colour?
Given the many years of experience with breeding pastels by the enthusiast, we can already rule this out. He knows the phenotype very well. Inheritance is also proved for years.

It could be argued that perhaps a case of heterogeneity has arisen (different genes may be individually responsible for the same phenotype), but I consider this probability very small given the unrelatedness of the birds.

A more likely answer is that the wild-coloured female’s phenotype (appearance) does not match her genotype (genetic predisposition)?

Pastel is a sex-linked recessive mutation so the hen has only one active Z chromosome, in other words she is hemizygous. We know from epigenetics that it is possible for genes to be switched on or off without changing the DNA. Usually, methyl tags are blocking the gene, or encapsulation of the gene by histones are to blame.

So simply put: the hen looks wild type, but genetically she is pastel. The expression of the pastel gene in the hen is blocked. But she can pass it on to her offspring. That can explain the presence of young males.

The ideal way to test this is to mate the hen with a pastel male and I suspect that then all youngsters will also be pastel.

An example of a bird where the gene was not turned off but turned on can be found here.

In other words, 1 + 1 is not always 2 in genetics

One comment

  1. Dear Dirk,
    Thanks a lot for this topic. It is curious! May be also that it is a correction that happened as we saw this for example in opaline mutation when the bird even is opaline it appears a wild color in the rump region. Here, I think that the bird is really pastel but a coulor correct is done.
    Best regards!

Comments are closed.