FAQ: is it better to use whiteface or blue in cockatiels?

FAQ: is it better to use white mask or blue in cockatiels?

In de wereld van valkparkieten gaan er een paar stemmen op om de ‘witmasker’ mutatie te gaan omschrijven als blauw. De meeste fokkers zien dat niet echt zitten en vragen zich af of dat wel een goed idee is.
Om alles goed te begrijpen moeten we eerst weten wat de blauwmutatie eigenlijk is. De blauwe kleur in de veren van parkieten wordt niet veroorzaakt door een kleurpigment, maar wel door interferentie van het licht in de aanwezige sponszone in de veren. De blauwmutant komt daardoor enkel voor bij vogels met veren van het structurele type.

Er zijn dan ook een aantal vereisten om de naam blauw correct te kunnen gebruiken voor een mutatie: het moet een autosomaal recessieve mutant zijn en deze mutatie moet de productie van het gekleurde psittacine volledig blokkeren in de cortex van veren van het structurele type. Deze blauwe kleur moet bijgevolg in de sponszone ontstaan.

Bij de witmasker valkparkiet is er wel een complete afwezigheid van gekleurde psittacine in de veren en dit fenotype vererft autosomaal recessief, maar er kan geen blauw licht gecreëerd worden in de sponszone, want valkparkieten hebben geen veren van het structurele type. Er kan bijgevolg in deze veren dan ook nooit een echt blauwe kleur ontstaan door interferentie. Daardoor zijn eigenlijk 2 van de vier voorwaarden niet aanwezig voor het gebruik van de naam blauw.

Genetisch gezien is het waarschijnlijk dezelfde genetische fout die aan de oorzaak ligt van het blokkeren van het psittacine als bij veren van het structurele type, maar de veer ontbreekt de vereiste structuur om er echt blauw uit te zien.
Wij geven deze mutatie (nog steeds) aan met de naam die wereldwijd door de meeste liefhebbers gebruikt wordt namelijk ‘witmasker’ (de naam is niet altijd bruikbaar bij andere soorten met veren van het algemene type) en vermelden er daarom tussen haakjes (CPR) bij wat staat voor compleet psittacine reductie.

Of de naam blauw voor deze mutatie bij valkparkieten dan ook echt geschikt is, of om met uitbreiding te stellen of we de naam blauw bij soorten met veren van het algemene type überhaupt kunnen gebruiken, is toch iets waar we eens ernstig moeten over nadenken en laat ik voorlopig graag aan jullie wijsheid over. Dus alle suggesties zijn dan ook welkom.


In the world of cockatiels there are a few voices that propose to change the ‘whiteface’ mutation as blue. Most of the  breeders do not agree with this and question if this would be a good idea.

To understand all correctly we need to know what the blue mutation is. The blue colour in the feathers of parrots is not caused by pigmentation, but by interference of the light in the spongy-zone in these feathers. Therefore we see the blue-mutation only in birds with feathers of the structural type.

There are several characteristics that need to be present when we use the name blue for a mutation: It needs to be an autosomal recessive mutation and the mutation needs to block completely the production of the coloured psittacine in the cortex of the feathers of the structural type. This blue colour needs to appear in the spongy zone.

In whiteface cockatiels there is a complete absence of the coloured psittacin in the feathers and the phenotype inherits autosomal recessive, but it is impossible for blue light to be created as cockatiels do not have feathers of the structural type and there is no spongy zone. Therefore the blue colour can never be created through interference. So in fact 2 of the 4 characteristics of the blue mutation are actually are missing.

But genetically it is probably the same ‘genetic mistake’ or gene that causes the blocking of the psittacine as in feathers of the structural type, but the feather misses the structure that makes the colour blue. For now we indicate this mutation with the name whiteface which is the names that most breeders use, but which is not always useful for other species with feathers of the general type and indicate between brackets (CPR) which stands for complete psittacin reduction.

Is the name blue suitable for this mutation, or can we expand the name blue in all species with feathers of the general type, is something we need to think about and for now I will leave it up to you.  So all suggestions are welcome!