Pyrrhura frontalis ondersoorten / subspecies

Pyrrhura frontalis ook wel genaamd bruinoorparkiet is een Pyrrhura-soort die veel voorkomt in onze volières. Het is een sterke soort die redelijk snel aan het kweken gaat. Wat veel mensen niet weten is dat er verschillende ondersoorten bestaan, namelijk Pyrrhura frontalis frontalis en Pyrrhura frontalis chiripepe.  Nu zijn niet alle auteurs het eens over wat nu de verschillen zijn tussen deze twee ondersoorten.  Volgens Thomas Arndt zou het enige verschil zitten in de kleur van de bovenkant van de staart. Bij Pyrrhura frontalis chiripepe is deze volledig olijf-groen. Bij de Pyrrhura frontalis frontalis is deze een combinatie van rood met olijf-groen, waarbij de hoeveelheid rood flink kan verschillen van vogel tot vogel.   Joseph Forshaw schrijver van de ons aller bekende “Parrots of the World” zou er nog een tweede verschil zijn. Bij chiripepe zou de vleugelbocht oranje-rood zijn en bij de frontalis groen.  Thomas Arndt heeft dit tweede verschil onderzocht bij balgen in Duitse musea en vond bij 80 vogels er maar vijf met rood op de vleugelbocht. Al deze vogels kwamen oorspronkelijk van Point casado, Chaco Paraguay.  Dit was voor hem de reden om dit als een kenmerk van chiripepe te schrappen.

Nu had Ornitho-Genetics de mogelijkheid om Pyrrhura frontalis balgen te onderzoeken in Londen. Acht van die balgen bestonden uit exemplaren gelabeld als Pyrrhura frontalis chiripepe en bij geen van deze balgen was er sprake van oranje-rood in de vleugelbocht. Een van de exemplaren kwam uit een gebied dicht bij Point casado, Chaco Paraguay.  Ik ben dan ook van mening dat Thomas Andt gelijk heeft en dat oranje-rood op de vleugel bocht geen exclusief kenmerk is van deze ondersoort. Het enige onderscheidende kenmerk is in mijn ogen de kleur van de staart.

 

Pyrrhura frontalis also known as the Maroon-bellied conure is a Pyrrhura-species that is very common in our aviaries. It is a strong species that breeds easily. What a lot of people don’t know is that there are different subspecies exist, Pyrrhura frontalis frontalis and Pyrrhura frontalis chiripepe.  Not all authors agree on what are the exact differences between the two subspecies. According to Thomas Arndt the only difference is in the colour of top side of the tale. In Pyrrhura frontalis chiripepe this would be olive-green. In Pyrrhura frontalis frontalis this would be a combination of red with olive-green, where the amount of red can differ from bird to bird.  Joseph Forsaw the author of the very know “Parrots of the World” there would be a second difference.  In chiripepe the bend of the wing would be orange-red and with frontalis this would be green.  Thomas Arndt researched this second differences in museum-skins in Germany. He checked 80 birds but only found five of them with orange-red feathers on the bend of the wing. All of these came originally from Point cassado, Chaco Paraguay.  This was for him the reason to exclude this as an indication of chiripepe.

Ornitho-Genetics had the possibility to research Pyrrhura frontalis-skins in London.  Eight of those skins were labeled as Pyrrhura frontalis chiripepe and none of these had orange-red feathers on the bend of the wing.  Out of those eight one of them was coming from an area very close to Point casado.  I think therefore that Thomas Arndt is right and that orange-red feathers on the bend of the wing is not an characteristic for Pyrrhura frontalis chiripepe.  I believe the only differentiating characteristic is the colour of the top of the tale.

 

References:

Arndt T., Atlas of Conures (1993), p. 274283

Forshaw J.M., Parrots of the World (2010), p.214