Crossing-over bij de geelwang valkparkiet [Nymphicus hollandicus]

Bert Van Gils, National ondervoorzitter van BVP, lanceerde een tijd geleden een prachtig initiatief om het crossing-overpercentage te bepalen bij de geelwang valkparkiet. Een initiatief welke we graag ondersteunen. Hieronder de oproep van Bert:

 

Crossing-over bij de geelwang valkparkiet [Nymphicus hollandicus
Crossing-over is een genetisch verschijnsel, met als één van de mogelijke effecten dat een vogel één of meerdere geslachtsgebonden mutaties meer of minder kan erven van zijn vader dan je zou verwachten. Door het bestuderen van kweekresultaten met o.a. grasparkieten en agaporniden is de kans op crossing-over berekend voor de meeste geslachtsgebonden kleurmutaties. Dit geldt echter niet voor de geelwang mutatie, die tot dusver uniek is voor de valkparkiet [Nymphicus hollandicus]. De werkgroep valkparkieten wenst ook van deze mutatie de kans op crossing-over te berekenen, te beginnen met deze tussen cinnamon en geelwang.
Daartoe doen wij een oproep naar liefhebbers die met valkparkieten kweken. Meer bepaald zij die kweken met valkparkiet mannen die (dubbel)split zijn voor zowel cinnamon én geelwang. Enkel bij het kweken met dergelijke mannen zijn de effecten van crossing-over meteen zichtbaar in de eerste generatie nakomelingen. Andere bijkomende mutaties (en splits) dan cinnamon en geelwang in het kweekkoppel zijn daarbij geen enkel bezwaar.
De informatie die wij nodig hebben voor het onderzoek, zijn de kweekresultaten met dergelijke dubbelsplit valkparkiet mannen: het aantal jongen, hun geslachten en mutaties.
Uiteraard kunnen we enkel betrouwbare gegevens opnemen in het onderzoek, dit houdt in dat u zeker moet zijn van de afstamming van de jongen (dus geen koloniebroed).
Een warme oproep tot deelname aan dit onderzoek, stuur uw kweekresultaten naar Bert Van Gils: bertvang@hotmail.com. Voor meer informatie kunt u terecht op hetzelfde emailadres.

 

Crossing-over with sex-linked yellowcheek cockatiels [Nymphicus hollandicus]
Crossing-over is a genetic event that could result in a bird that inherits one or more sex-linked mutations less or more than expected, from the male parent. By studying breeding results in budgerigars and lovebirds, crossing-over rates with many sexe-linked colour mutations were calculated. This however has not been done for the sexe-linked yellowcheek mutation, which appears to be unique to cockatiels. The cockatiel study group wishes to calculate this crossing-over rate, starting with the one between yellowcheek and cinnamon.
Therefore we make an appeal to cockatiel breeders, especially those who breed with male cockatiels (double) split to both cinnamon and sex-linked yellowcheek. Only in breeding these males, effects of crossing-over are immediately visible in the first generation offspring. The presence of other (extra) colour mutations (and splits) in the breeding couple is not a problem at all.
The information we seek for this research is breeding results with double split cockatiel males: the number of chicks, their sexe and colour mutations.
Off course only reliable information could be used for research, this means that breeders should be certain about the parents of the chicks (no colony breeding).
A warm appeal to cockatiel breeders for contributing to this research, send your relevant breeding results to Bert Van Gils: bertvang@hotmail.com
For more information, all your questions are welcome at the same email address.