Bolborhynchus lineola tigrinus

De Catharinaparkiet, Bolborhynchus lineola, is een bekende verschijning in Europese volieres. De soort kweek makkelijk en er zijn een aantal aantrekkelijke mutaties die soort extra populaire maakt. Voor deze ondersoort worden twee ondersoorten erkend:

  • Bolborhynchus lineola lineola (Cassin 1853)
  • Bolborhynchus lineola tigrinus (Souancei 1856)

Dit is niet verrassend als je weet dat de soort voorkomt van het Zuiden van Mexico tot en met het Noorden van Bolivia. Een enorm gebied, al is het niet helemaal duidelijk of de soort overal voorkomt en of er sprake is van migratie. Verder hebben we te maken met een onopvallende soort die weinig gefotografeerd wordt en die door zijn algemeenheid niet hoog op het verlanglijstje staat van onderzoekers of vogelkijkers.  Dit zorgt ervoor dat veel van onze kennis van de soort uit avicultuur komt en dat zelfs dan onze kennis beperkt is.

Nu is er in Europa al een lange tijd een discussie gaan of er Bolborhynchus lineola tigrinus aanwezig zijn in Europa en of onze populatie afstamt van beide ondersoorten.  Nu weten we uit de CITES import gegevens dat de meeste Europese Catharinaparkieten  uit Guatamala komen en dit is in het leefgebied van Bolborhynchus lineola lineola. Echter zijn er in 2000 21 Catharina’s geimporteerd uit Peru naar Nederland en volgens de literatuur is dit het leefgebied van Bolborhynchus lineola tigrinus.  Wat er met deze vogels is gebeurd en of deze zich ooit voorgeplant hebben is onbekend. Al geeft Jörg Ehlenbröker in zijn artikel: De Catharinaparkiet en zijn mutaties, deel 1 uit de Parkietensocieteit juni 2017 aan dat er in 1994 enkele paren aanwezig waren in Nederland waar hij deze gezien heeft samen met een collega keurmeester. Dit is nog voor de import uit 2000 maar indien er foto’s zijn van dit bezoek zouden wij daar zeer in geinteresseerd zijn.

Om zaken nog een stuk complexer te maken heeft Thomas Arndt balgen onderzocht uit Venezuela en deze vergeleken met balgen uit Mexico.  In zijn boek Südamerikanische Sittiche, Band 5 geeft hij aan dat hij geen verschil ziet tussen beide vormen en stelt dat dus de vogels mogelijk tot dezelfde ondersoort behoren. Nu is het complexe aan dit verhaal dat Souancei in zijn beschrijving van 1856 de soort beschrijft naar aanleiding van een balg uit Venezuela. Als het dus correct is dat Catharinaparkieten uit Venezuela behoren tot de ondersoort Bolborhynchus lineola lineola geeft ons dat vragen of Bolborhunchus lineola tigrinus wel erkend dient te worden als een apparte ondersoort.  Op dit moment kunnen we de vraag niet beantwoorden aangezien er te weinig informatie voorhanden is, maar als altijd zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


 

The Lineolated parakeet, Bolborhynchus lineola, is a common species in European aviaries. Breeding is easy and there are some attractive mutations that make the species extra popular. Two subspecies are recognized for this subspecies:

  • Bolborhynchus lineola lineola (Cassin 1853)
  • Bolborhynchus lineola tigrinus (Souancei 1856)

This is not surprising if you know the species ranges from southern Mexico to the North of Bolivia. An enormous area, though it is not entirely clear whether the species lives everywhere in that range  and whether it migrates. In addition, we are dealing with an inconspicuous species that is  rarely photographed and, generally, is not high on the interest list of researchers or bird watchers. This makes that much of our knowledge of the species comes from captivity and that even that knowledge is limited.

There has been a long discussion in Europe about whether Bolborhynchus lineola tigrinus is present in captivity in Europe or whether our population is derived from both subspecies. We know from CITES import data that most European Lineolated parakteets come from Guatemala and this is in the range of Bolborhynchus lineola lineola. However, in 2000, 21 birds were imported from Peru to the Netherlands and according to the literature, this is in the range of Bolborhynchus lineola tigrinus. What has happened to these birds and whether they have ever reproduced is unknown. Although, Jörg Ehlenbröker wrote his article: The Catharinaparkiet and his mutations, Part 1 of the Parkietensocieteit in June 2017, that there were a few couples in the Netherlands in 1994, where he saw it together with a colleague judge. This is before import of 2000, but if there are photographs of this visit we would be very interested in seeing them.

To make matters even more complicated, Thomas Arndt has studied skins from Venezuela and compared these to skins from Mexico. In his book Südamerikanische Sittiche, Band 5, he writes that he does not see a difference between both sets, and therefore suggests that the birds may belong to the same subspecies. This would complicate things as Souancei in his description of 1856 describes the subspecies Bolborhynchus lineola tigrinus based on skins from Venezuela. If it is true that Lineolated parakeets from Venezuela belong to the subspecies Bolborhynchus lineola lineola, it brings up the question if Bolborhunchus lineola tigrinus should be recognized at all as a subspecies. At this time, we can not answer this question as there is insufficient information available, but as always, we will keep you informed of developments around this interesting species.